• 0
 • 218WJ沙特

  交货时间
  现货

  价格
  ¥8***0.00/吨

 • 9001台湾台塑

  交货时间
  现货

  价格
  ¥9***0.00/吨

 • HM9450F 中东

  交货时间
  现货

  价格
  ¥9***0.00/吨

 • 2102tx00 中东

  交货时间
  现货

  价格
  ¥8***0.00/吨

 • 现货交易

  真盘实价13条相关牌号

  品种 牌号 厂商 单价(元/吨) 数量(吨) 交货方式 交货地点 交货时间 更新时间 操作
 • MLLDPE
  ¥9000.00 
  11.000
  自提
  上海
  现货
  1天前

 • MLLDPE
  ¥8800.00 
  24.750
  自提
  上海
  现货
  1天前

 • MLLDPE
  ¥8800.00 
  24.750
  自提
  上海
  现货
  1天前

 • MLLDPE
  ¥9400.00 
  15.000
  自提
  深圳市
  现货
  2天前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:6
 • MLLDPE
  ¥9350.00 
  15.000
  自提
  深圳市
  现货
  2天前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:5
 • MLLDPE
  ¥9500.00 
  16.000
  自提
  深圳市
  现货
  2天前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:4
 • MLLDPE
  ¥11580.00 
  31.000
  配送
  上海
  现货
  3周前

 • MLLDPE
  ¥11590.00 
  15.000
  配送
  上海
  现货
  3周前

 • MLLDPE
  ¥10880.00 
  70.000
  自提
  上海
  现货
  1个月前

 • MLLDPE
  ¥9500.00 
  20.000
  自提
  上海
  现货
  1个月前

 • MLLDPE
  ¥9750.00 
  24.750
  自提
  上海
  现货
  1个月前

 • MLLDPE
  ¥11590.00 
  12.500
  配送
  上海
  现货
  1个月前

 • MLLDPE
  ¥11590.00 
  44.750
  配送
  上海
  现货
  1个月前

 • MLLDPE
  ¥9650.00 
  31.000
  自提
  上海
  现货
  2个月前

 • MLLDPE
  ¥11870.00 
  50.000
  配送
  上海
  现货
  2个月前

 • MLLDPE
  ¥10100.00 
  24.750
  自提
  上海
  现货
  3个月前

 • MLLDPE
  ¥9870.00 
  24.750
  配送
  广州市
  现货
  3个月前

 • MLLDPE
  ¥12415.00 
  123.750
  自提
  上海
  现货
  3个月前

 • MLLDPE
  ¥10855.00 
  27.500
  自提
  上海
  现货
  3个月前

 • MLLDPE
  ¥11110.00 
  44.750
  自提
  上海
  现货
  3个月前