• 0
 • FI0750沙特sabic

  交货时间
  现货

  价格
  ¥9***0.00/吨

 • 218WJ沙特

  交货时间
  现货

  价格
  ¥8***0.00/吨

 • 9001台湾台塑

  交货时间
  现货

  价格
  ¥9***0.00/吨

 • ZD 62N07

  交货时间
  现货

  价格
  ¥8***0.00/吨

 • 现货交易

  真盘实价53条相关牌号

  品种 牌号 厂商 单价(元/吨) 数量(吨) 交货方式 交货地点 交货时间 更新时间 操作
 • LLDPE
  ¥9000.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW
 • HDPE
  ¥9850.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:1
 • PP
  ¥9500.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:2
 • HDPE
  ¥9700.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:4
 • LLDPE
  ¥9500.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:8
 • PP
  ¥9500.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  1周前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:9
 • HDPE
  ¥10900.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  2个月前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:5
 • PP
  ¥11130.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  2个月前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:6
 • PP
  ¥10850.00 
  30.000
  自提
  常州市
  现货
  2个月前

  现货账期自提关注价格条款:EXW备注:7
 • 欧盟杜邦
  ¥26900.00 
  5.000
  配送
  常州市
  2017-06-29
  4个月前

  现货账期配送关注价格条款:EXW
 • PP
  ¥9850.00 
  8.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10100.00 
  10.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10500.00 
  30.000
  配送
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥9950.00 
  20.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10100.00 
  26.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10100.00 
  64.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10500.00 
  30.000
  配送
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10100.00 
  64.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10200.00 
  8.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前

 • PP
  ¥10050.00 
  64.000
  自提
  常州市
  现货
  4个月前